תקנון קורסים

תקנון קורסים

מדיניות רישום והשתתפות בקורסים

​​​​​​​
מבוא
 1. ההרשמה וההשתתפות בקורסים הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן. ההרשמה מהווה ביטוי להסכמת המשתתף לתנאים ולמדיניות הרישום.
 2. במדיניות זו, "קורסים" – לרבות סדנאות קבוצתיות, סדנאות אישיות, , מיני-קורסים, קורסים מרוכזים, שיעורים, קורסים ממושכים, מפגשים חד-פעמיים וכיוצ"ב, בהנחייתה של ריבה פרי, ע.מ. 069259919 ("המנחה") או מי מטעמה. הקורסים המוצעים ע"י המנחה נכון לאוגוסט 2020, וכפי שעשוי להתעדכן מעת לעת, הינם:
  1. קורס ביבליותרפיה | כתיבה תרפיה – קורס שנתי היברידי אשר יועבר בחלקו באמצעות הזום ובחלקו ישלב מפגשים פרונטליים יחד עם למיזה מרחוק באמצעות הזום, בכפוף לשיקול דעתה של המנחה במהלך הקורס. קורס זה מיועד לאנשי מקצוע מתחומי החינוך, הייעוץ, ההנחיה והטיפול. קורס זה מוכר לשבתון.
  2. 40 ימי כתיבה אינטואיטיבית – סדנה מקוונת המועברת באמצעות דוא"ל.
  3. 40 ימי השראה לכתיבה – סדנה מקוונת המועברת באמצעות דוא"ל וקבוצת פייסבוק ייעודית.
  4. ביבליותרפיה זעירה – סדנה מקוונת המועברת באמצעות דוא"ל וקבוצת פייסבוק ייעודית.
  5. סדנת טיולים בארץ האגדות וטכניקת הדמיון הפעיל של יונג – סדנה מקוונת הכוללת שמונה מפגשים המועברים באמצעות תכנת שיתוף מסך מסוג "זום".
  6. סופשבוע של כתיבה והתבוננות בעין כרם – סדנה פיזית.
  7. סדנאות קיץ מרוכזות – סדרה של שמונה מפגשים מרוכזים. ניתן להירשם למפגש אחד, לכמה או לכולם.
  8. סדנאות אישיות – מיועדות למשתתף אחד בלבד וכוללות מפגשים פיזיים ו/או וירטואליים.
 3. לתשומת לבך, חלק מהקורסים מועברים באמצעות תכנה לניהול שיחות ועידה בווידאו. באחריות המשתתף לדאוג להתקנת התכנה במחשבו האישי ולנהוג בהתאם לתנאי השימוש באותה התכנה. למרצה אין כל אחריות על איכות שידור השמע והתמונה ו/או על תקלות טכניות שמקורן בתפעול התכנה ע"י המשתתף.
 4. פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים מינימאלי של 6 משתתפים. מספר המשתתפים המינימאלי לכל קורס עשוי להשתנות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המנחה.
 5. מספר המקומות המקסימלי בכל קורס עשוי להיות מוגבל וכפי שייקבע בעבור כל קורס וקורס בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המנחה. הרישום לקורס הינו על בסיס כל הקודם זוכה.
 6. מועדי ושעות הקורס נתונים להחלטתה הבלעדית של המרצה, כפי שיפורסמו מעת לעת.
 7. במקרה של ביטול מפגש בודד ביוזמת המנחה יושלם המפגש באחד מהתאריכים האפשריים ששוריינו לטובת שיעורי השלמה כפי שצוין בפרסום מועדי הקורס.
 8. המנחה רשאית להודיע, לפני מועד תחילת הלימודים בקורס, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת על ביטול הקורס מכל סיבה שהיא. במקרה כזה הודעה תימסר למשתתפים ויבוצע החזר כספי מלא של התשלום שהועבר ע"י המשתתפים.
 9. המנחה רשאית להודיע, לפני מועד תחילת הלימודים בקורס או במהלכם, באופן חד צדדי ולא התראה מוקדמת, כי בשל נסיבות חיצוניות ובלתי צפויות, אשר אינן ניתנות לשליטתה, מתכונתו הנוכחית של הקורס נקטעת ויתרת המפגשים יועברו בפורמט שונה, לרבות באמצעים מקוונים או שיתרת המפגשים נדחית למועד מאוחר יותר בו הנסיבות תאפשרנה לקיים את הקורס במתכונתו המקורית. במקרה שכזה לא יוענק החזר כספי כלשהו למשתתפי הקורס ומקומם בקורס יישמר להם גם לאחר השינוי.
רישום לקורס
 1. ההשתתפות בקורס מותנית ברישום ובעמידה בתנאי התשלום. אי-עמידה בתשלומים תהווה עילה לביטול הרישום ולהפסקת ההשתתפות בקורס.
 2. התשלום לקורס נעשה באופן מלא ומראש בעת הרישום. ניתן לשלם עבור הקורס באמצעות העברה בנקאית, ביט או בכרטיס אשראי של אחת מחברות האשראי הפועלות כדין בישראל. למשלמים בכרטיס אשראי תינתן אפשרות לחלק את העלות למספר תשלומים.
 3. מחיר הקורסים מוצג במטבע ישראלי בלבד כולל מע"מ כחוק ויבוצע כנגד חשבונית מס/קבלה.
 4. המנחה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע התשלום עבור הקורס.
 5. למרצה תהא הזכות שלא לקבל רישום של אדם פלוני לקורס מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 6. למרצה תהא הזכות להפסיק את השתתפותו של פלוני בקורס מסיבה של התנהגות שאינה הולמת ומונעת את המשך התנהלותו התקינה של הקורס. במקרה כזה לא יוענק החזר כספי כלשהו.
ביטול השתתפות בקורס והחזר כספי
 1. לקוח אשר מבקש לבטל את השתתפותו בקורס יודיע על כך למנחה בהקדם תוך מסירת פרטים מאמתים כפי שיידרשו ע"י המנחה. הודעה בע"פ תגובה בהודעה בכתב.
 2. יובהר, כי אי השתתפות בשיעורים ו/או הודעה טלפונית בלבד ו/או הודעה בעל פה בלבד ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף 16 לעיל.
 3. מתן אפשרות להקפאת קורס במקום ביטולו נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המנחה.
 4. הודעת ביטול שתתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימי עסקים קודם למועד תחילת הלימודים בקורס, תזכה את הלקוח להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס.
  1. לתשומת ליבך, במקרה של קורס שנתי הודעת הביטול צריכה להתקבל עד שבוע ימים קודם למועד תחילת הלימודים בקורס.
 5. הודעת ביטול של קורס שנתי שתתבצע בכל מועד מאוחר מהמועדים שצוינו בסעיף 19.1 לעיל אך לפני מועד תחילת הלימודים בקורס תזכה את הלקוח בהחזר כספי של סך התשלומים ששילם עבור הקורס בניכוי 5% דמי ביטול.
 6. הודעת ביטול של כל קורס למעט קורס שנתי, שתתבצע לאחר המועד המצוין בסעיף 19, תהא סיבת הביטול אשר תהא, לא תזכה את הלקוח בהחזר כספי כלשהו.
 7. לקוח שיבטל את הרשמתו לקורס לאחר מועד תחילת הלימודים בקורס, בין אם השתתף בשיעורים, כולם או חלקם, ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו, למעט במקרים המפורטים להלן:
  1. לקוח המשתתף בקורס השנתי יוכל לבטל הרשמתו לאחר המפגש הראשון וטרם התקיים המפגש השני ולהיות זכאי להחזר כספי בניכוי 5% דמי ביטול ובניכוי ערכו היחסי של המפגש שבו נכח.  
  2. בהתקיים נסיבות חריגות ובלתי צפויות, אשר לא ניתן היה לצפותן מראש, המונעות מהלקוח השתתפות בקורס או המשך השתתפות בו, לאחר הצגת האישורים המתאימים ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המנחה.
 8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים יבוצע ע"י המנחה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוח.
 9. בנוסף לאמור לעיל, רשאית המנחה לגבות ממשתתף שביטל עסקה דמי ביטול כמפורט להלן:
  1. 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, יגבו כדמי ביטול בכל מקרה של ביטול עסקה; ובנוסף
  2. במקרה של לקוח ששילם באשראי תיגבה ממנו עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מהמנחה ע"י חברת האשראי בגין ביטול העסקה. גובה עמלה זו אינו בשליטתה של המנחה ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 10. במקרה של ביטול עסקה, יושבו ללא דיחוי ע"י הלקוח, כל החומרים שנתקבלו מהמנחה במסגרת הקורס, מבלי שנעשה בהם שימוש, לרבות מחיקת כל החומרים האלקטרוניים אשר הופצו ע"י המנחה ומידע אודות שאר המשתתפים בקורס.
 11. לצורך האמור בתקנון זה "מועד תחילת הלימודים בקורס" הינו מועד השיעור הראשון בקורס, למעט במקרים בהם נשלחים חומרים מקדימים ע"י המנחה או שהמשתתף מצורף לקבוצת פייסבוק המלווה את הקורס, שבמקרים אלו "מועד תחילת הלימודים בקורס" יהיה המועד שבו התחילה העברת ושיתוף החומרים ע"י המנחה עם משתתפי הקורס.
הוראות נוספות באשר לרישום והשתתפות בקורסים
 1. השימוש בחומרים שנמסרו ע"י המנחה במהלך הקורס הינו לשימושם האישי של המשתתפים ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי אל מול צדדים שלישיים.
 2. המנחה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי הקורס והתכנים המועברים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את מצגות הקורס, מבנה הקורס, תכני הקורס, הקלטות הקורס, התמונות והטקסטים המופיעים בשיעורים ובחומרים הנלווים ואת שם הקורס.
 3. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, להעביר לאחר בשלמות ו/או כל חלק מהקורס ו/או מהתכנים המופיעים בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של המנחה.
 4. בעת ההרשמה לקורס מוצע למשתתף להצטרף לרשימת הדיוור של המנחה, ולקבל באמצעותה תכנים פרסומיים ושיווקיים בדבר קורסים עתידיים, מבצעים ותכנים נוספים. הסרה מהדיוור ניתן לבצע בכל עת באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום.
הגבלת אחריות
 1. הקורסים מיועדים להעשרה ולהתפתחות אישית ומקצועית, להתנסות חווייתית בקריאה ובכתיבה, לפיתוח היצירתיות וללמידה.
 2. מובהר בזאת כי תכני הקורס מועברים ע"פ מיטב הבנתה, ידיעותיה וניסיונה של המנחה. המנחה אינה אחראית לכל פעולה שתינקט ע"י המשתתפים ו/או לכל פרשנות שתינתן על-ידם לתכנים המועברים בקורס. כל פעולה של משתתף בהסתמכו על התכנים המועברים בקורס הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית.
 3. תכני הקורס אינם מתיימרים להוות ייעוץ או טיפול מכל סוג שהוא.
 4. הקורסים מיועדים לבגירים בני 18 ומעלה. ככל שיתברר בדיעבד כי המשתתף הינו קטין ו/או מי שנדרש לקבל אישור אפוטרופוס על מנת לבצע פעולה משפטית, וכי אישור שכזה לא ניתן, במקרה כזה המשתתף לא יהיה זכאי לכל השבה כלשהי של התשלומים ששולמו על-ידו והמנחה שומרת על זכותה למצות את האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותה כנגד המשתתף בגין כל נזק שייגרם לה.
פרטיות
 1. המנחה תשמור על פרטיות המשתתפים והמידע המסופק על-ידם בכפוף להוראות כל דין.
 2. משתתפי הקורס מתחייבים לכבד את פרטיות כלל המשתתפים בקורס ומתחייבים שלא להוציא החוצה תכנים ששותפו על-ידי משתתפי הקורס.
 3. הודעות ועדכונים מהמנחה למשתתפי הקורס בנוגע לתכני הקורס יועברו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בקבוצת ווטסאפ ייעודית שתפתח לקורס ותכלול את משתתפי הקורס בלבד ו/או בכל דרך אחרת שתבחר המנחה לפי שיקול דעתה.
 4. בחלק מהקורסים מלווה את הפעילות קבוצת הפייסבוק. המשתתף יודע ומסכים לכך שפעילותו ברשת החברתית פייסבוק הינה על אחריותו בלבד וכי למרצה אין אחריות בגין חסימה או מניעת גישה כלשהי של המשתתף לחשבון הפייסבוק שלו באופן שמונע ממנו פעילות בקבוצה.
 5. השתתפות פעילה בשיעורים והעלאת תכנים לקבוצת הפייסבוק של הקורס תתקבל בברכה, אך היא נעשית בידיעת המשתתף ובהסכמתו לכך שתכנים אלו יהיו פומביים, ועשויים להיות חשופים וגלויים למשתתפים האחרים בקורס.
 6. השיעורים בקורס עשויים להיות מוקלטים והמנחה שומרת על זכותה לעשות בהם בכל עת שימוש פרסומי לצרכיה שלה. פרסומים והקלטות של הקורס על-ידי המנחה יעשו תוך מחיקת הפרטים המזהים של המשתתפים.
דף הבית טלפון